DISCLAIMER

Op de website van Stichting Lokale Omroep Borger-Odoorn is de navolgende disclaimer van toepassing:

Het is niet toegestaan om de website van Stichting Lokale Omroep Borger-Odoorn (SLOB) of gedeelten daarvan openbaar te maken, te verveelvoudigen, te wijzigen of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SLOB. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Voor persoonlijk niet commercieel gebruik, is deze toestemming niet nodig, mits u alle auteursrechtelijke berichten en andere handelsmerken intact laat. Het gebruik van dergelijk materiaal op enige andere website, mediainstelling of binnen een andere computeromgeving is verboden.

Hoewel SLOB voldoende aandacht besteedt aan het correct en up te date houden van haar website, geeft SLOB geen garanties of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. SLOB accepteert geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de website. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment worden gewijzigd.

Een aantal (hyper)links in deze website leiden naar websites die geen eigendom zijn van SLOB maar zijn alleen ter informatie voor de bezoekers opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van SLOB. Hoewel SLOB uiterst zorgvuldig is met selecteren van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door SLOB worden onderhouden wordt afgewezen.

Auteursrecht en overige rechten van intellectueel eigendom

Alle mediakanalen en/of diensten van Stichting Lokale Omroep Borger-Odoorn inclusief de gepubliceerde informatie zijn beschermd middels Intellectuele Eigendomsrechten. Hieronder valt het auteursrecht, databankrecht, naburige rechten en het merkrecht van de Stichting Lokale Omroep Borger-Odoorn maar beperkt zich hier niet toe. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan in het kader van persoonlijk en niet-commercieel gebruik door particuliere gebruikers, zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Lokale Omroep Borger-Odoorn niet toegestaan.

De content op de mediakanelen en/of diensten van de SLOB wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De gebruiker erkent dat SLOB niet aansprakelijk kan worden gesteld op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad, verzuim, wettelijke plicht of op enige andere gronden voor verlies of schade van enigerlei aard die voortvloeit uit, of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik of het functioneren van de websites en/of diensten of gerelateerde websites, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor bedrijfsactiviteiten, winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van bedrijfsinformatie of enige andere vorm van geldelijke schade (zelfs wanneer SLOB op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid dat zich een dergelijk verlies of schade zou kunnen voordoen).

Het aanbieden van links naar internetsites van derden betekent niet noodzakelijkerwijs dat de SLOB de op of via deze internetsites aangeboden diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor risico van de Gebruiker. De SLOB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen.

SLOB is te allen tijde gerechtigd de bijdragen van derden van haar internetsite te verwijderen. SLOB is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor bijdragen van derden op de website, bijvoorbeeld via deelname aan een forum, chat en/of reacties. Deze bijdragen geven niet de mening of het beleid van de SLOB weer.

Schuiven naar boven