Schuilingcongres-5 morgen bij Hunebedcentrum

In 2020 en 2021 heeft werkgroep Schuilings door corona de eerste lustrum editie van het Schuilingcongres niet kunnen organiseren. Maar nu staan ze klaar om het 5e Schuilingcongres te houden! “We hebben een interessant programma ontwikkeld. Bijzonder is dat we deze editie in nauwe samenwerking met De Hondsrug UNESCO Global Geopark organiseren. De andere betrokken partijen zijn -zoals ook in de voorgaande jaren- Hogeschool Van Hall Larenstein, Rijksuniversiteit Groningen en Historische Vereniging Annen. Omdat dit jaar het Hondsruggebied centraal staat, wordt het congres gehouden in het Hunebedcentrum in Borger.

De Hondsrug UNESCO Global Geopark
Het Geopark project startte in 2010 als een initiatief van lokale overheden, de provincie Drenthe en private partijen. In 2013 werd het gebied uitgeroepen tot Europees Geopark en sinds 2015 heeft het de UNESCO-status. De basis van dit Geopark wordt gevormd door de bijzondere geologische kenmerken die vooral in de Saale IJstijd tot stand zijn gekomen. Maar de doelstellingen van het Geopark zijn breder gesteld dan alleen aandacht besteden aan de bijzondere geologische eigenschappen. Want uit het Masterplan 2022-2027 blijkt duidelijk, dat het Geopark zich richt op het gebied als geheel. Hierbij worden de gebiedsidentiteit, de landschappelijke elementen, bescherming en educatie in één adem genoemd met de economische ontwikkeling van het Hondsruggebied, die uiteraard voor de bewoners en bedrijven van levensbelang is. Met deze punten als leidraad is het programma van het 5e Schuilingcongres samengesteld.

Thema: het landschap als uitgangspunt
“De belangrijkste vraag voor De Hondsrug UNESCO Geopark is: Hoe kunnen we het beste het integrale, samenhangende karakter van dit gebied zichtbaar maken, beschermen en versterken? Daarbij moet je niet alleen rekening houden met de fysisch geografische kenmerken. Ook de cultuurhistorische en natuurlijke elementen, die samenhangen met de eeuwenlange invloed die de bewoners hadden op het gebied, spelen een belangrijke rol. De vraag is alleen of het grote geheel van het Hondsruglandschap en de samenhang tussen de fysische en sociale karakteristieken wel worden meegenomen. Op basis hiervan is het congresthema ‘Het landschap als uitgangspunt’ tot stand gekomen. Vanuit dit thema wordt ingegaan op de manier waarop De Hondsrug UNESCO Geopark haar doelstelling kan realiseren. Het gebied heeft de prestigieuze UNESCO-status. Hoe kun je daar een juiste invulling aan geven door invloed uit te oefenen op de inrichting van het gebied. Deze aspecten zullen worden belicht door Berno Strootman.

Daaropvolgend wordt deze samenhang door Mans Schepers nader uitgewerkt volgens het nieuwe idee dat het uiterlijk van een landschap zich laat verklaren door middel van een driehoeksmodel: de invloed van de geologische ontstaanswijze en het klimaat, de activiteiten van de mens en natuurlijke processen. Vanuit deze visie kan ook de betekenis van De Hondsrug UNESCO Geopark worden ingevuld. Staatsbosbeheer is binnen het werkgebied van Hondsrug UNESCO Geopark verantwoordelijk voor het beheer van verschillende natuurgebieden en als zodanig een belangrijke speler bij de inrichting van het gebied. Staatsbosbeheer kijkt vanuit een nieuwe visie breder naar hun taak van het beheer van een (natuur)gebied aan. Jori Wolf gaat deze nieuwe visie in haar bijdrage uitleggen.

Net zoals in het 4e Schuilingcongres besteden we aandacht aan het onderwerp ‘educatie’. Dat ziet De Hondsrug UNESCO Global Geopark als een van haar belangrijkste taken. Als voorbeeld hiervan hebben VO-leerlingen een onderzoek uitgevoerd onder begeleiding van eigen docenten. Tijdens het congres worden de resultaten en ervaringen van de leerlingen gepresenteerd”.

Deelname
Deelname Je kunt je inschrijven tot 17 juni a.s. Er kunnen maximaal 110 personen deelnemen. De deelnamekosten bedragen € 60. Hierbij zijn koffie, thee, lunch en drankje met hapje inbegrepen. Een beperkt aantal studenten en ‘particulieren’ (zoals IVN-gidsen) kunnen tegen een gereduceerd bedrag van € 15 deelnemen. Wil je daarvoor in aanmerking komen? Neem dan even contact met Roelof Eleveld.


Schuiven naar boven